top of page

Fatih Projesi Üzerine Değerlendirme

Güncelleme tarihi: 7 Eyl 2021


Yazar: Kampüs 365 | İçerik Geliştirme ve Yazılım Destek Uzmanı – Yunus YALIN


İÇİNDEKİLER

ÖZET

GİRİŞ

YÖNTEM

ÖRNEKLEM

VERİ TOPLAMA ARACI

FATİH Projesi Hakkında Düşünceler FATİH Projesini Faydaları Hakkında Düşünceler FATİH Projesinden Beklentiler FATİH Projesinin Eksiklikleri FATİH Projesinin Geliştirilmesi İçin Öğretmen Önerileri FATİH Projesinin Potansiyel Sorunları Okulda Yaşanabilecek Olası Sorunlar FATİH Projesinin Verimliliği Eğitim Bilişim Ağı Hakkında Öğretmen Düşünceleri Sonuç ve Öneriler KAYNAKÇAÖZET

Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, öğretmenlerin projeye hazır bulunuşluklarını, projeden beklentilerini ve projenin durumunu kapsamaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Ankette öğretmenlerden “Fatih Projesi” hakkında sahip oldukları bilgiler, görüşleri, beklentileri, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve öneriler alınmıştır.


GİRİŞ

Günümüzde hızla gelişen ve değişen teknolojilerin, eğitime de yansımaları olmaktadır. Yeni tanımlar ve yeni kavramlar sisteme katılırken üretilen bilgi miktarında hızlı bir artış olmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında eğitim istemleri de kendilerini yenilemektedir. Eğitimde yeni yaklaşımlar sayesinde okulun işlevi de değişmiştir. Bu süreçte etkin öğrenme, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenmeyi öğrenme, yaşam boyu öğrenme gibi kavramların etkisi olmuştur. Bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir kaynak olarak kabul edilen okullar, bu gelişmelerin etkisiyle artık tek kaynak olarak görülmemekte; öğrenmenin hayat boyu devam etmesi amacıyla okulların toplumla bütünleşmesi gereken kurumlar olması beklenmektedir. Okulların toplumla bütünleşmesinde en etkili kişiler de öğretmenlerdir. Sürekli değişen dünyada öğretmenlerin de kendilerini değiştirmesi ve yenilemesi gerekmektedir (Karacaoğlu 2008). Günümüz gelişmelerine ayak uydurabilmek amacıyla eğitimin kalitesi de artmak zorundadır. Bu yapısıyla dinamik bir özelliği olan eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerin rolü yüksektir. Öğretmenlerin gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yeniliklere ayak uydurmaları gerekmektedir. Öğrencilerini de bu gelişmelere ayak uydurabilecek şekilde yetiştirmeleri gerekmektedir. Fatih projesi hakkında yapılmış çalışmalarda daha çok öğretmen yeterlilikleri incelenmiştir (Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu 2011; Tekerek, Ercan, Udum ve Saman 2012). Bunun yanında özellikle sınıf öğretmenlerinin proje hakkında görüşlerinin alındığı çalışmalar da yapılmıştır (Çiftçi, Taşkaya, ve Alemdar 2013; Gürol, Donmuş ve Arslan 2012). Bu araştırmada ise; öğretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip edip etmedikleri sorusu sorulmuş olup bu soruya bağlı olarak Fatih Projesi örneğinde aşağıdaki sorular araştırmanın alt problemlerini oluşturmuştur:

  • Uygulamaya geçecek olan Fatih Projesi hakkında öğretmenler neler biliyorlar?

  • Öğretmenlerin Fatih Projesinden beklentileri nelerdir?

  • Öğretmenler Fatih Projesinde ne gibi eksiklikler olduğunu düşünüyorlar?

  • Öğretmenlere göre Fatih projesinin uygulanmasında kendi okullarında ve Türkiye genelinde ne gibi sorunlar olması beklenmektedir?YÖNTEM

Araştırma; tarama modeline göre düzenlenmiştir. Araştırma öğretmenlerin görüşlerine dayalı olması nedeniyle betimsel bir özellik taşımaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır.ÖRNEKLEM

Araştırmanın örneklem grubunu öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla yaklaşık 20 öğretmene ulaşılmış, bu öğretmenlerden 11 tanesinden anketler geri gelmiştir.VERİ TOPLAMA ARACI

Araştırmada öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu Fatih Projesi ile ilgili soruların bulunduğu Anket kullanılmıştır. Anket; ‘Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi’, ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği’, ‘FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme’ ve ‘FATİH Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi’ akademik makalelerinde verilen bilgilerden uygun görülen düşüncelerden anket soruları oluşturulmuştur. Ankette öğretmenlerin proje hakkında bilgi, görüşleri ve FATİH Projesi hakkında öğretmenlerin düşüncelerine yönelik açık uçlu sorulara yanıt alınmıştır.


Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Öğrenim Durumları.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisans mezunu (Tablo 1) olduğu ve 4 ile 25 yıl aralığında görev yaptığı görülmektedir. (Tablo 2).


Tablo 2. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Görevde Bulunma Dağılımları.

Araştırmaya katılmak isteyen öğretmenlerin çoğunluğu erkek öğretmelerden oluşmaktadır. (Tablo 3)


Tablo 3. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyetleri.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun oldukları bölümleri aşağıda verilmiştir. (Tablo 4)


Tablo 4. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Branşları.


Fatih projesinin kullanışlılık bakımından öğretmenler projeye olumlu bakmakta ve hem öğretmenler hem de öğrencilerin proje kapsamında kullanıma sunulan proje materyallerinin rahatlıkla kullanılabildiğini söylemişlerdir. (Tablo 5)


Tablo 5. Öğretmenler ve öğrenciler proje materyallerini zorlanmadan kullanabiliyorlar.

Tablo 5’te de görüldüğü gibi öğretmenlerin çoğunluğu proje materyallerinin rahatlıkla kullanıldığını düşünmekteler. Proje kapsamında sunulan teknolojik aletlerin öğretmenlere kullanım sırasında dersi engelleyecek şekilde sorunlar çıkartabilmesi ölçülmüş ve öğretmenler teknolojik aletlerin bozulduğunu düşünmekteler. (Tablo 6)


Tablo 6. FATİH Projesinin sağladığı teknolojik aletler sürekli bozuluyor.

Tablo 6’da da görüldüğü gibi öğretmenlerin FATİH Projesi kapsamında kullanılan teknolojik aletlerin sıklıkla bozulduğunu göstermiştir. Bunun ile beraber öğretmenler FATİH Projesi ile gelen yeniliklerin derse olan ilgiyi arttırdığını belirtmişlerdir. (Tablo 7)


Tablo 7. FATİH projesi derse ilgiyi arttırıyor.

Tablo 7’de de görüldüğü gibi öğretmenler FATİH Projesinin derse olan ilgiyi arttırdığını düşünmektedir.


Tablo 8. FATİH Projesinin akıllı tahtalarını kullanışlı buluyorum.

Akıllı tahtaların öğretmenler açısından kullanımının kolay olup olmadığı sorgulanmış ve öğretmenler akıllı tahtaları rahatlıkla kullanabildikleri görülmektedir. (Tablo 8)


Tablo 9. FATİH Projesinin elektronik içeriklerini yeterli buluyorum.

Neredeyse bütün öğretmenler FATİH Projesinin elektronik içeriklerinin yeterli olduğunu düşünüyor. Fakat bu konuda öğretmelerin düşündükleri ile benim sormak istediğim soru farklı olması lazım ki açık uçlu sorularda Eğitim Bilişim Ağı platformu ile ilgili sorularda bilgi verilmediği görülmekte makalenin devamında açık uçlu sorulara değinilecektir. (Tablo 9)


Tablo 10. FATİH Projesi derslerin yavaş işlenmesine yol açıyor.

FATİH Projesinin dersleri olumlu etkilediğini ölçmeyi amaçlayan bu maddede öğretmenler FATİH Projesinin dersleri olumlu yönde etkilediğini herhangi bir yavaşlama söz konusu olmadığını düşünmekteler. (Tablo 10)


Tablo 11. Ders içerisinde tablet bilgisayar ile etkileşim öğrencilerin derse olan ilgilerini azaltıyor.

FATİH Projesinde dağıtılacak olan tabletlerin öğrenciler üzerinde olumsuz bir etki yapıp yapmadığının ölçülmesi gereken bu maddede öğretmenler, tabletlerin öğrencilerin derse olan ilgilerini azaltmadığını söylüyorlar fakat öğrencilere henüz tablet dağıtılmamıştır. (Tablo 10)


Tablo 12. E-İçerikleri görsel ve işitsel açıdan yetersiz buluyorum.

EBA platformunda sunulan içeriklerin öğretmenler açısından olumlu ve yeterli olduğu görülmektedir. (Tablo 12) Fakat bu konu yine açık uçlu sorularda verilen cevaplar ile çelişmektedir.


Tablo 13. Akıllı tahtaların dokunmatik özelliği bana zorluk çıkarıyor.

Akıllı tahtaların hassasiyetleri açısından normal bir televizyona entegre edilen bir aparat yardımıyla sağlandığı için kimi zaman sistemsel sorunlar, kimi zaman bağlantı problemleri ve kimi zaman takılmalar yüzünden sorunlar çıkarttığını fark ettiğim için bu maddeyi ekledim. Maddeye gelen cevaplar da öğretmenlerinde bu durumdan sıkıntı çektikleri görülmektedir. (Tablo 13)